Retshjælp

 

Vi yder rådgivning i sager, hvor De har købt et OC-Hus, uden forudgående oplysninger om,

at huset er behæftet med alvorlige brandrisici samt andre fejl og mangler

 

 • Reklamations-og garantisager
 • Sager hvor der er sket brud på entreprise-og aftalekontrakter
 • Sager som har baggrund i brand-og energitekniske fejl mv.
 • Sager hvor forhold generelt ikke opfylder krav og foreskrifter i Dansk Byggelovgivning, Bygningsreglement, Byggetilladelser mv.
 • Sager hvor der er sket væsenlige svigt i forbindelse med syn-og skøn
 • Ejerskiftesager

 

På vegne af OC-Husejere, har jeg gennem en årrække været i kontakt med en lang række myndigheder og på baggrund af skriftlig korrespondance kan konstateres, at særlige interesser taler for, at nedennævnte regler og lovsamlinger på området, kan fortolkes og administreres meget bredt.

 

Nogle kommuner har gennemført juridisk lovliggørelse af konstruktionsfejlene - men det skal dog bemærkes at OC-Huse fortsat indeholder brandforøgende materialer og bygningsdele.

 

På baggrund af ovennævnte, arbejder LB Projects og virksomhedens mange kvalificerede samarbejdspartnere, ikke længere med at klarlægge forhold omkring disse sager, som frivillig repræsentant for og på vegne af OC-Husejere.

 

Skulle der ske flere voldsomme brande i OC-Huse, som medfører alvorlig personskade eller dødsfald,

vil danske medier kræve dokumentation for forholdene og svar fra ansvarlige.

Generelle gældende regler

Entreprenøren / Konstruktøren:

 • Er produkt- og reklamationsansvarlig og har det primære ansvar for at bygningens konstruktioern overholder gældende regler
 • I forbindelse med forespørgsel om byggetilladelse, skal den ansøgende og ansvarlige part gøre Kommunen opmærksom på konstruktioner og forhold som kræver særlig tilladelse samt indberette detaljetegninger og dokumentation for alle lovpligtige beregninger
 • Ved ansøgning om tilladelse til særlige konstruktioner som vedrører brandsikring, involveres Kommunens stedlige Brandmyndighed
 • Bygningen skal opføres i fuld overensstemmelse med den indberettede dokumentation, Byggetilladelse og Bygningsreglement mv.
 • Ved færdigmelding skal hovedentreprenøren indberette faktiske normtal og korrigerede data for eventuelle afvigelser fra dokumentation

 

Kommuner:

 • Fungerer som den øverste ansvarlige Byggemyndighed, administrator af bygningsreglementet og er garant for udstedese af byggetilladelser som overholder gældende lovgivning
 • Må ikke udstedes ibrugtagningstilladelse til en ulovlig bygning

 

Forbrugeren / Bygningsejeren:

 • Er, jf. Byggeloven, forpligtet til at gøre Kommunen opmærksom på bygningsforhold, som er i uoverensstemmelser med gældende regler
 • Kommunen kan, jf. Byggeloven, gøre krav gældende at bygningsejeren bringer forhold i overensstemmelse med gældende regler

 

Staten:

 • Kan, jf. Byggelovens betingelser, pålægge Kommuner at foretage bygningseftersyn, i tilfælde hvor forhold ikke kan betegnes som værende underordnede og hvor der er risiko og fare for personsikkerhed

 

Salg og Udlejning:

 • En bygningsejer må ikke videresælge eller udleje en bygning, uden at oplyse om ulovlige bygningsforhold til Køber / Lejer, Ejendoms-mægler, Ejerskifteforsikring, Brandforsikringsselskab, Finansierings-selskab mfl.
 • Til vurdering af boligens energimæssige tilstand, skal sælger fremvise en gyldig energimærkning
 • Sælger har ansvaret for skjulte fejl og mangler i 10 år efter et salg
 • En tilstandsrapport er ikke lovpligtig, men der er ikke mange sælgere som ikke ønsker at sikre sig mod et mangeårigt mangelansvar
 • Med en tilstandsrapport kan sælger undgå ansvaret og personlig hæftelse for skjulte fejl og mangler, hvis der tegnes en ejerskifte-forsikring
 • Forudsætninger og betingelser for at tegne en ejerskifteforsikring er, at sælger ikke med vilje skjuler oplysninger om skader og bygnings-mæssige forhold
 • I forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapport, skal den beskikkede bygningssagkyndige have adgang til hele boligen og hvis dette ikke er tilfældet, angives bygningsdele og installationer som ”utilgængelige”
 • Sælger skal udfylde et obligatorisk sælgeroplysningsskema til brug for den bygningssagkyndiges arbejde med tilstandsrapporten.
 • Når forhold ikke er omfattet af bygningsgennemgangen og tilstandsrap-porten, hæfter en sælger stadig i 10 år og ligesom for andre forsikringer findes der forsikringsbetingelser, der nærmere regulerer parternes ret-tigheder og pligter.

 

Forsikringsselskaber:

 • Kan, jf. normale forsikringsbetingelser, nægte at yde erstatning for skader som skyldes konstruktionsfejl.

 

 

 

 

 

 

 

Brandbar isolering og montageskum

over udhænget kan antænder spær-

konstruktionen på få minutter

 

 

 

 

 

Det brandbare EPS-isolering og

montageskum, som omkranser

spær og undertag, kan forårsage

overtænding af bygningen

 

 

 

Bygningsreglementet

stiller bl.a. store krav til

 

 • Brandsikkerhed
 • Tæthed
 • Isolering
 • Helbredsmæssig påvirkning af indeklima
 • Forebyggelse af skimmelsvamp
 • Stabilitet og modstandsevne overfor naturens kræfter
 • Radontæthed
 • Klassificering og kvalitet af materialer
 • Dokumentation
 • Faktiske beregningsdata
 • Kvalitetssikring mv.

 

Uddrag af hovedregler

 • Bygningsreglementet skal overholdes
 • Bygningsdele må ikke have brandforøgende virkning
 • Mindstekrav til isolering skal opfyldes
 • Tæthedskrav skal overholdes
 • Bygningsdele skal ventileres for at forebygge skimmelsvamp og sundhedsskader

 

Andre retningslinjer for bygningskonstruktion

 • DS-normer er betingelser for detaljestandarder
 • SBi-anvisninger danner bl.a. normer for brandsikring
 • Producenters materialeanvisninger skal følges

 

Bygningsreglementet udarbejdes og udvikles løbende af

Staten, med det formål at skabe sikre, sunde

og energivenlige kvalitetsboliger

 

 

OC Huse kan indeholde

 

Skjulte brandforøgende bygningsdele som skaber alvorlig fare for personsikkerheden

og omkringliggende huse

 

 

Sagstyper

 

 • Enkeltsager
 • Fællessager / kumulerede sager

 

Fællessager øger muligheden for at opnå udbedring af

fejl og erstatning for værdiforringelser, tab mv.

Gennem et sagsforløb arbejdes der på forligsløsninger,

som kan indebære fordele for alle parter

 

Advokatens salær dækkes af retshjælpsforsikringen

 

 

 

Kontakt os

 

- for uforpligtende rådgivning

 

 

 

LB Projects tilbyder

 

At afholde informationsmøder, hvor der forklarers grundigt om brandforøgende fejl, brandrisici

og konsekvenser mv.

 

 

 

 • Byggeteknisk bistand
 • Fejlfinding og udførlig beskrivelse af fejl
 • Korrespondance med entreprenør, advokat, offentlige myndigheder mv.
 • Placering af ansvar og udgifter gennem forlig eller sagsanlæg
 • At opnå udbedring samt økonomisk erstatning
 • Kontakt til Advokat med stor erfaring i byggesager

 

 

 

 

Advokaten søger om retshjælpsdækning

gennem Deres forsikringsselskab